Investice do vodohospodářských řešení pro zajištění dostatečných vodních zdrojů, řešení pro úpravu a recyklaci pitné i užitkové vody v ČR.

Investice do projektů, které šetří finance i životní prostředí a pomáhají učinit náš region lepším místem pro život.

Úvodní slovo

Voda. Druhá nejdůležitější lidská potřeba hned po vzduchu. Trendy jako zhoršující se dostupnost vodních zdrojů, neschopnost udržet vodu v krajině, ubývající množství a zhoršující se kvalita surové vody, značí, že nás čekají nelehké časy. S využitím inovativních technologií a postupů, osvěty i pozitivních příkladů to ale můžeme zvládnout. Doby, kdy byla pitná voda dodávána převážně monopolním dodavatelem, či alternativním zdrojem, kdy lidé měli vlastní studnu na zahradě, jsou pryč. Upravit povrchovou vodu na pitnou a využít ji třeba v ostrovním systému, je jedna z cest. Jde o ekonomické řešení, kdy vždy vzniká úspora. Navíc je také ekologické, neboť pracujeme s vodou, která by jinak nebyla využita, a vracíme ji přírodě v čistější podobě, než v jaké jsme si ji vzali. A výhod je mnohem víc.

Historie skupiny společností pod značkou WERO se začala psát v roce 2008, kdy vznikla společnost Wero Energy a.s., která byla založena za účelem poskytování odborných konzultací a služeb v oblasti energetických úspor. Postupem času vznikly další společnosti, které se zabývají projekty v oblasti vodního hospodářství, službami v oblasti výroby a aplikace polymerové dezinfekce a financování projektů. Mezi hlavní témata, kterými se zabýváme, patří inovativní technologie v oblasti pitné vody, ale i té odpadní,  průmyslové a vody využívané v zemědělství a potravinářství. Zaměřujeme se také na její recyklaci tak, aby to naši klienti pocítili mimo jiné na vodném a stočném.

Ing. Jaroslav Ďuriš,
člen představenstva Wero Holding a.s.

Úvodní slovo

Voda. Druhá nejdůležitější lidská potřeba hned po vzduchu. Trendy jako zhoršující se dostupnost vodních zdrojů, neschopnost udržet vodu v krajině, ubývající množství a zhoršující se kvalita surové vody, značí, že nás čekají nelehké časy. S využitím inovativních technologií a postupů, osvěty i pozitivních příkladů to ale můžeme zvládnout. Doby, kdy byla pitná voda dodávána převážně monopolním dodavatelem, či alternativním zdrojem, kdy lidé měli vlastní studnu na zahradě, jsou pryč. Upravit povrchovou vodu na pitnou a využít ji třeba v ostrovním systému, je jedna z cest. Jde o ekonomické řešení, kdy vždy vzniká úspora. Navíc je také ekologické, neboť pracujeme s vodou, která by jinak nebyla využita, a vracíme ji přírodě v čistější podobě, než v jaké jsme si ji vzali. A výhod je mnohem víc.

Historie skupiny společností pod značkou WERO se začala psát v roce 2008, kdy vznikla společnost Wero Energy a.s., která byla založena za účelem poskytování odborných konzultací a služeb v oblasti energetických úspor. Postupem času vznikly další společnosti, které se zabývají projekty v oblasti vodního hospodářství, službami v oblasti výroby a aplikace polymerové dezinfekce a financování projektů. Mezi hlavní témata, kterými se zabýváme, patří inovativní technologie v oblasti pitné vody, ale i té odpadní,  průmyslové a vody využívané v zemědělství a potravinářství. Zaměřujeme se také na její recyklaci tak, aby to naši klienti pocítili mimo jiné na vodném a stočném.

Ing. Jaroslav Ďuriš,
člen představenstva Wero Holding a.s.

Základní údaje

Název fondu:
WERO ČMEF SICAV, a.s.
Název podfondu:
podfond ČMEF AQUA
Číslo účtu podfondu:
217586823 / 0300
Fond:
fond je fondem kvalifikovaných investorů dle § 95 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Fond je povinen mít svého depozitáře. Obhospodařovatel fondu je pod dohledem ČNB.
Cílený objem aktiv pod správou (AUM):
300 mil. Kč do tří let
Investiční strategie:
Investice do společností z:
- odvětví energetiky (vodní a odpadní hospodářství, el. energie, plyn),
- průmyslového sektoru,
- strojírenství (výroba technologických celků
– čistírny odpadních vod, automatické pivovary apod.)
- a nemovitostí
Typ fondu:
fond kvalifikovaných investorů
Auditor:
NEXIA AP a.s.
Depozitář:
Československá obchodní banka, a.s.
Regulace a právní řád:
Česká národní banka a Česká republika
Obhospodařovatel a administrátor fondu:
AVANT investiční společnost, a.s.
Zdanění akcionářů:
15 % v případě držení cenného papíru po dobu kratší než 3 roky, 0 % po 3 letech
Zdanění výnosů fondu:
5 % ze zisku fondu
Zaměření fondu:
majetkové účasti společnostem podnikajícím mimo jiné v oblastech energetiky a vodního hospodářství
Cenný papír:
prioritní investiční akcie (PIA)
Očekávaný výnos akcií:
8 % p. a.
Odkupy IA
do třech měsíců od konce kalendářního měsíce, v němž obdržel administrátor fondu žádost investora o odkoupení Investičních akcií
Úpis IA:
měsíčně
Veřejná obchodovatelnost:
ne
Doba trvání fondu:
na dobu neurčitou
Minimální investice klienta:
125 000 EUR (pro ust. § 272 odst. 1 písm. a) až i) bod 1 ZISIF), nebo 1 000 000 Kč (pro ust. § 272 odst. 1 písm. i) bod 2 ZISIF), nebo 100 000 Kč (pro ust. § 272 odst. 1 písm. h) bod 1 nebo 2 ZISIF)
Doporučený investiční horizont:
3 roky
Vstupní poplatek:
až 4 %
Výstupní poplatek:
30 % při odkupu do 1 roku ode dne připsání peněžní částky na účet podfondu,
20 % při odkupu od 1 do 2 let, 15 % při odkupu od 2 do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
NAŠE MISE:

„Přinášíme moderní a ekologická řešení, která šetří cenné zdroje a přináší ekonomické výhody našim klientům.“

Cíle fondu

1

Být významným investorem do projektů ze sektoru vodního hospodářství v podobě efektivních řešení v oblasti dodávek a úpravy vody pro kraje, města a obce, zemědělská družstva a soukromé podniky působící na území České republiky

2

Nabízet klientům fondu střednědobou či dlouhodobou investici do diverzifikovaného portfolia projektů s reálným kapitálem, nízkou volatilitou a atraktivním výnosem

3

Podporovat a rozvíjet projekty s pozitivními vlivy a dopady na životní prostředí

Analýza trhu

Nedostatek vody v Česku zblízka

Miliardové ztráty pro lesníky a zemědělce kvůli suchu. Nekvalitní voda na hranici upravitelnosti, omezování odběrů vody z veřejné sítě pro firmy i domácnosti. To jsou jedny z nejdiskutovanějších problémů spojených s nedostatkem vody v Česku v uplynulých letech. Podle odhadů některých vědců čeká Evropu do konce století nebývale velké sucho a české řeky pak pokles hladiny až o 40 %. Důsledkem mohou být vyprahlé studny, rozsáhlý úbytek biodiverzity i významné hospodářské dopady.

Střecha Evropy, tak se mezi vodohospodáři přezdívá Česku, které je kvůli své geografické poloze jedinou zemí, jíž neprotéká žádný vodní tok z jiného státu, u nás toky pouze pramení. I to je jeden z důvodů, proč se musíme naučit s vodou velmi dobře hospodařit.

V posledních desetiletích přitom kvůli nešetrným zásahům do přírody ubývá v krajině prvků, které by dokázaly vodu přirozeně zadržet. Půda je tak náchylnější k erozím, více se zahřívá a voda se z ní rychleji odpařuje. Vrací se mnohdy v podobě nárazových dešťů, které místo doplnění vláhy způsobují bleskové povodně a odnášejí úrodnou vrstvu zeminy, jejíž vytvoření trvá celou generaci. Voda se navíc často odpařuje jinde, než následně spadne, proto některé oblasti bojují s povodněmi, jiné naopak se suchem. 

Aktuální situaci nepomáhá ani rychlý odvod vody přímo do kanalizace, kdy voda nemá šanci ochladit okolní krajinu. Vysychání studní se řeší kopáním hlubších vrtů, což zase v dlouhodobém důsledku snižuje hladiny podzemních vod. Nedostatek pitné vody dnes pociťují lidé v mnoha obcích České republiky. Jedna z nejhorších situací je v současné době na východ od Prahy, v řadě obcí na Slánsku či Pardubicku a do budoucna hrozí problémy i na mnoha dalších místech.

Cena vody v ČR
vodné a stočné v roce

1991

4,72 Kč/m³

vodné a stočné v roce

2020

77,90 Kč/m³

Celkové odběry vody jednotlivými sektory

Domácnosti

616 milionů m³

Energetika

564 milionů m³

Průmysl

254 milionů m³

Zemědělství

43 milionů m³

Ostatní

30 milionů m³

Data z 2019, zdroj: Informační systém statistiky a reportingu v životním prostředí
Voda jako udržitelná investice

Povrch země tvoří z 98 % voda. Ne všechna voda na zemi je však vhodná pro konzumaci nebo úpravu na vodu pitnou. Pouze necelých 0,1 % vody na planetě je použitelných pro lidskou potřebu. Jako nejkvalitnější vodní zdroje slouží ty podzemní, artézské studny či speciální vodárenské nádrže, méně kvalitní zdroje se pak nacházejí v jezerech, řekách a potocích.

Voda začíná být kvůli rostoucí spotřebě a klesajícímu množství kvalitních zásob nedostupnou. V důsledku toho se stává tržním zbožím, které je stále více závislé na poptávce a nabídce, stejně jako jakákoliv jiná komodita na trhu. I proto je voda jednou z nejvíce strategických surovin a investic 21. století.

Zatímco například ve Spojených státech, Británii či Francii
jsou investice do vodního hospodářství tématem již mnoho let, v našich zeměpisných šířkách doposud neexistoval investiční nástroj, který by se zaměřoval na boj proti nedostatku vody v Česku. Podfond ČMEF AQUA je v této oblasti průkopníkem, který se zaměřuje výhradně na smysluplné lokální české projekty

Proč investovat s námi?

Situace spojená s nedostatkem vody si na mnoha místech v České republice žádá komplexní řešení. V podfondu ČMEF AQUA nabízíme řešení pro kraje, města, obce i právnické osoby. Realizujeme ucelené projekty pro zajištění dodávek pitné i užitkové vody z alternativních zdrojů. Díky lety prověřenému know-how a neustálému sledování moderních trendů v nejrůznějších technologických odvětvích víme, jak s vodou účinně hospodařit a šetřit nejen tuto vzácnou surovinu, ale i finanční prostředky našich klientů.

Investiční strategie

Do čeho investujeme

Řešení pro kraje, města a obce
Obce, ale někdy i celé kraje, se potýkají s nedostatkem zdrojů pitné vody. Proto poskytujeme komplexní a dlouhodobé řešení při managementu vodního hospodářství. Pomáháme pojmenovat konkrétní problémy týkající se nedostatku vody, jejich příčiny i možné nežádoucí důsledky, a hledáme ta nejúčinnější řešení, která povedou nejen k zabezpečení potřebných dodávek vody, ale i k úspoře nákladů. Patentované technologie, které používáme, jsou vhodné pro úpravu dešťové vody, povrchové vody (řeky, potoky, rybníky, jezera), studniční vody, vody z hlubinných vrtů, technologické vody i vody bazénové. Vedle návrhu a dodávek těchto technologií obcím garantujeme i jejich provoz a kýženou kvalitu vody.

Řešení pro právnické osoby
Nabízíme pomocnou ruku také firmám, které mají velkou spotřebu vody nebo se potřebují připravit na možné omezení jejího čerpání z vodovodního řadu v důsledku vyhlášek, které upravují situaci v obcích dle vývoje sucha. Naši odborníci poskytují řešení provozovatelům bazénů a koupališť, farmám a zemědělským podnikům,  průmyslovým závodům, prádelnám, čističkám odpadních vod nebo společnostem v těžebním průmyslu. Vedle nalezení vlastních vodních zdrojů poskytujeme technologie, které umí odstranit mechanické nečistoty, železo, mangan, dusičnany, pesticidy, těžké kovy, koloidní látky, tvrdost, bakterie, viry, zákal či pach, a upravit tak vodu pro další použití. Zajišťují také bezpečný odvod odpadních vod a řeší problémy se vsakováním či jímáním vody.

Férová investice: Metoda WPC (Water Performance Contracting)

Vodohospodářská řešení mnohdy vyžadují vysoké počáteční náklady, které si ne každá obec či firma může dovolit. Projekty realizované v rámci podfondu ČMEF AQUA jsou nejčastěji financovány metodou WPC, která je pro ně daleko dostupnější – náklady jsou z velké části pokryty z investičních prostředků fondu a příjemce je následně postupně splácí z dosažených úspor. Splacení investice, a tím i zhodnocení prostředků investorů je smluvně ošetřeno dlouhodobou smlouvou o dodávkách vody a dalších doprovodných služeb.

V rámci projektů zajišťujeme:
REFERENČNÍ PROJEKTY

Návrh a realizace vodního hospodářství pro Lázně Bechyně

Cílem realizace investičního projektu Lázně Bechyně bylo dramatické snížení nákladů na vodu odebíranou z vodovodního řadu, a to ve smyslu úspory nákladů vodného a stočného.

Investiční projekt zahrnul několik aspektů úspor, jmenovitě bylo využito nových zdrojů vody pro provoz lázní (místní říční zdroj upravený pro další použití v lázních), dále recyklace vody z bazénů (výrazné snížení nákladů na stočné vč. úspor nákladů na dodatečný ohřev vody do bazénů) a v neposlední řadě využití dešťové vody a její použití pro zavlažování okolních zahrad určených pro rekreaci.

Vlastní retence vody a její opakované využití v provozu lázní je významná v boji proti suchu a k ochraně přírody, současně podporuje stabilitu hydrologických funkcí půdy a lesů v okolí města Bechyně.

REFERENČNÍ PROJEKTY

Zajištění a úprava vody pro aquapark Vodní ráj Jihlava

Ve spolupráci s městem Jihlava jsme pro tamní aquapark
zrealizovali výrazné úspory ve vodním hospodářství.

Úspory se realizovaly zejména na straně nákladů na vodné (úspora odběrem vody z místního říčního zdroje řeky Jihlava) a recyklaci a úpravu vlastní vody. Dodatečných úspor se také dosáhlo snížením nákladů na ohřev recyklované vody z bazénů.

Pro Vodní ráj Jihlava jsme realizovali celý projekt a nadále zajišťujeme smluvní servis, který je nad rámec běžné údržby.

Ekologická stopa – snížení energetické náročnosti na ohřev vody (díky recyklaci je vrácená voda již v teplotě vody v bazénech) a zachování požadovaného pH vody při
opětovném využití recyklované vody.

REFERENČNÍ PROJEKTY

Kontejnerová úpravna vody pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p. (VLS)

V případě VLS se jednalo o dodání a instalaci zatepleného kontejneru pro umístění technologie na úpravu vody ze stávající studny a akumulační nádrže.

Vyrobili jsme, dodali a nainstalovali potřebné technologie na úpravu vody, nainstalovali jsme vodovodní potrubí z akumulační nádrže upravené vody do stávajícího rozvodu vody, taktéž jsme nainstalovali čerpadlo stávajícího zdroje vody.

Dosáhlo se tak snížení energetické náročnosti a ušetření značného objemu vody, a tím i peněžních prostředků na straně klienta.

Představení správce

AVANT investiční společnost, a.s. se specializuje na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů. Od roku 2014 je AVANT IS nejdynamičtěji rostoucí investiční společností v České republice a v současnosti se jedná o největší investiční společnost na trhu fondů kvalifikovaných investorů. K 30. 6. 2021 investiční společnost AVANT spravuje 152 investičních fondů a podfondů s celkovou hodnotou přes 67 miliard Kč. Své postavení na trhu získal AVANT především svým osobním klientským přístupem, zkušenostmi, flexibilitou a kvalitou poskytovaných služeb. Spravované fondy investují do komerčních nemovitostí, bytových projektů, zemědělské půdy, pohledávek a majetkových účastí v začínajících projektech či v existujících firmách, kterým pomáhá v dalším rozvoji.

Upozornění:
WERO ČMEF SICAV, a.s. společně s podfondem podfond ČMEF AQUA je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 tohoto zákona. AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu tak, jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici ZDE. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4. Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžeme získat na www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace. GDPR zde.

Chcete investovat do fondu, nebo potřebujete více informací?

Kontaktujte nás na telefonním čísle
nebo e-mailem
Ing. Michal Brothánek
obchodní ředitel AVANT investiční společnosti
Mgr. Pavel Němec
člen dozorčí rady WERO ČMEF SICAV, a.s.
Sídlo a kontaktní adresa společnosti:

AVANT investiční společnost, a.s.
CITY TOWER
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4
E-mail: info@avantfunds.cz
Web: www.avantfunds.cz

Sídlo fondu:

WERO ČMEF SICAV, a.s.
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 117 54 885
Spis. značka – B 26579 vedená u Městského soudu v Praze
Datová schránka: r9uc32u
Web: www.weroaqua.eu

Mám zájem o bližší informace: