INVESTUJEME DO ZELENÉ ENERGIE

Fond kvalifikovaných investorů
WERO ČSEF SICAV a.s.
podfond ČSEF AQUA

Ing. Jaroslav Ďuriš
Člen dozorčí rady fondu WERO ČSEF SICAV a.s.
a člen představenstva společnosti
WERO HOLDING a.s..

Investiční strategie fondu

Žijeme v době, kdy se zásadně mění svět kolem nás. Týká se to všech oblastí našeho života, mimo jiné i přístupu k podnikání, nakládání s odpady a pohledu na investiční strategie, kde se významně zohledňují dopady těchto činností na uhlíkovou stopu a udržitelný rozvoj. Cítíme, že už nestačí orientovat se jen na výnos a tvrdé ekonomické parametry, ale je třeba upřednostnit vliv na životní prostředí, sociální témata a moderní rozvoj společnosti. Pod tímto zorným úhlem již několik let budujeme naši rozvojovou strategii. Investujeme do technologických celků určených k výrobě pitné vody, recyklaci odpadních vod, ale i v oblasti alternativních, zelených energetických zdrojů. Konkrétně se hlavně jedná o provozování bioplynových stanic, jejich modernizaci a zásadní optimalizaci jejich vstupních i výstupních parametrů. Naše projekty provozujeme s maximální mírou šetrnosti k životnímu prostředí, se zajímavou výší efektivity zisku a to při snižování závislosti na monopolních dodavatelích. Naše strategie se velmi osvědčila během několika krizí v posledních letech, protože vychází ze základních potřeb nezbytných pro fungování společnosti, jako jsou pitná voda a dostupné energie. To nás výrazně odlišuje od běžných investičních příležitostí. Pojďte se o tom přesvědčit s námi.

Fond a ESG

WERO ČSEF SICAV a.s., jako správce finančního portfolia svých klientů, se zaměřuje na investiční aktivity, které vedle finančního přínosu z obchodních operací přispívají k řešení environmentálních výzev, především energetické bezpečnosti, využití odpadů lidské činnosti a živočišné produkce, podpoře recyklace včetně oběhového hospodářství a hlásí se k principům společensky odpovědného podnikání – ESG. Od počátku roku 2023 se fond v plné míře zapojil do implementace pravidel, obecně platných norem a požadavků pro podnikání dle kritérii ESG. V průběhu roku 2023 bude fond průběžně zveřejňovat dlouhodobé cíle a strategii vedoucí k naplnění ESG. Informovanost a otevřená politika směřující k ochraně životního prostředí a plnění kritérií v oblasti společensky odpovědného podnikání je naší prioritou.

„Přinášíme moderní a ekologická řešení v oblasti vodního hospodářství a obnovitelných energetických zdrojů, která šetří cenné zdroje a přináší ekonomické výhody našim klientům.“

Proč investovat do fondu

majetkové účasti

ZAMĚŘENÍ AKTIV

10,85 %

DOSAŽENÝ VÝNOS ZA 12 MĚSÍCŮ

1,1775 Kč

AKTUÁLNÍ HODNOTA PIA
k datu 31.3.2024

327 269 557 Kč

OBJEM MAJETKU FONDU
k datu 31.3.2024

5 let

INVESTIČNÍ HORIZONT

Informační přehled

Právní forma fondu

akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)

Typ fondu

fond kvalifikovaných investorů

Podkladová aktiva fondu

majetkové účasti ve vodním a odpadovém hospodářství

Emitovaný cenný papír

prioritní investiční akcie (PIA)
prioritní investiční akcie EUR (PIAE)

Veřejná obchodovatelnost

ne

Pravidla pro výpočet výnosů PIA

8 % p.a. + 50 % z nadvýnosu fondu

Frekvence úpisu investičních akcií

měsíční

Minimální investice

1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč

Vstupní poplatek

až 4%

Investiční horizont klienta

5 let

Frekvence odkupů investičních akcií

měsíční

Splatnost odkupů investičních akcií

do 90 dní od podání žádosti

Výstupní poplatek

a) 30 % při odkupu investičních akcií do 1 roku od úpisu PIA
b) 20 % při odkupu investičních akcií do 2 let od úpisu PIA
c) 15 % při odkupu investičních akcií do 3 let od úpisu PIA
d) 0 % při odkupu investičních akcií po uplynutí lhůty 3 let od úpisu PIA

Zdanění výnosů fondu

5 % ze zisku fondu

Zdanění akcionářů – fyzických osob

15 % při odkupu do 3 let
0 % při odkupu po 3 letech

Obhospodařovatel fondu

AVANT investiční společnost, a.s.

Administrátor fondu

AVANT investiční společnost, a.s.

Depozitář

Československá obchodní banka, a.s.

Auditor

NEXIA AP a.s.

Technologie úpravy bazénové vody Lázně Bechyně

Vybrané referenční projekty
finanční skupiny WERO

ref-spm

SPM – Security Paper MILL a.s.

ref-bazen-marlazne

Městský bazén MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

ref-galvavovna

Galvanovna HOBES s.r.o.

ref-aquapark-jihlava

Aquapark Vodní ráj - JIHLAVA

ref-shel-blur

Úpravna vody Shell VŠECHLAPY

bioplynka

BPS Koš - Slovensko

bioplynka-kalosa-36

BPS Kaloša - Slovensko

ref-shel-blur

Úpravna vody Shell SLANÝ

Představení správce

AVANT investiční společnost, a.s. se specializuje na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů. Od roku 2014 je AVANT IS nejdynamičtěji rostoucí investiční společností v České republice a v současnosti se jedná o největší investiční společnost na trhu fondů kvalifikovaných investorů. K 30. 6. 2022 investiční společnost AVANT IS spravuje 165 investičních fondů a podfondů s celkovou hodnotou přes 131,9 miliard Kč. Své postavení na trhu získal AVANT IS především svým osobním klientským přístupem, zkušenostmi, flexibilitou a kvalitou poskytovaných služeb. Spravované fondy investují do komerčních nemovitostí, bytových projektů, zemědělské půdy, pohledávek a majetkových účastí v začínajících projektech či v existujících firmách, kterým pomáhá v dalším rozvoji.

Upozornění

WERO ČSEF SICAV, a.s. společně s podfondem podfond ČSEF AQUA je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 tohoto zákona.

AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu tak, jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici ZDE. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4. Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžeme získat na www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace. GDPR zde.

Kontakty

Ing. Michal Brothánek
obchodní ředitel a člen představenstva AVANT investiční společnost, a.s.
Ing. Jan Krejsa
člen dozorčí rady WERO ČSEF SICAV, a.s.
Mgr. Pavel Němec
člen dozorčí rady WERO ČSEF SICAV, a.s.
Sídlo fondu:

WERO ČSEF SICAV, a.s.
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 117 54 885
Spis. značka – B 26579 vedená u Městského soudu v Praze
Datová schránka: r9uc32u
LEI fondu: 315700VOZ4NQ7W39MC03
Web: www.weroaqua.eu
E-mail: info@weroaqua.eu

Sídlo a kontaktní adresa společnosti:

AVANT investiční společnost, a.s.
Ing. Michal Brothánek, Obchodní ředitel a člen představenstva
Telefon: +420 777 455 171
E-mail: michal.brothanek@avantfunds.cz

CITY TOWER
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4
E-mail: info@avantfunds.cz
Web: www.avantfunds.cz

Nechte nám na vás kontakt:

My se vám ozveme zpět